Videozáznam OZ 3.3.2017 s komentárom

Nezaradené

Komentár k záznamu zo zastupiteľstva 3.3.2017

 Dňa 17.2.2017 sme poslanci Filip Benko, Ing. Martin Jurčo a Ing. Ján Vrbičan požiadali o zvolanie OZ len s dvomi bodmi programu mimo povinnej jazdy:

  1. Informácia o poskytnutí finančného príspevku pre obec od stavebníkov na výstavbu inžinierskych sietí v časti obce: IBV a polyfunkčné domy Medzi záhradami
  2. Prekovanie informácií, návrhov a podnetov občanov k téme rómskej problematiky prednesených počas zhromaždenia občanov obce dňa 27.11.2016

Zastupiteľstvo sa konalo 3.3.2017o 17hod pričom zastupiteľstvo starostovi odporučilo zvolávať zasadnutia na 18hod. Teraz meškala poslankyňa  Dušana Cibuľová, ale stáva sa, že aj neskôr príde alebo odíde niektorý starostov poslanec, ale podľa kontrolóra je to OK. Poslanec vraj môže prísť aj odísť počas OZ, teda z hľadiska rovnakého prístupu sa môže vrátiť a aj viackrát. Z tohto dôvodu som si na obci vyžiadal dochádzku poslancov, ktorú musí obec zverejňovať.

Zastupiteľstvo otvoril starosta privítaním všetkých okrem štátneho radcu pri splnomocnencovi pre rómske menšiny čo je pre predstaviteľa obce nedôstojné, a opäť povýšil svoj záujem nad záujem obce.

Naše právo žiadať o zvolanie OZ s bodmi programu 5 a 6 starosta vyhodnotil tak, že naše dva body odsunul jeho štyrmi bodmi programu až na záver rokovania. Je otázne, či tak mohol urobiť lebo zastupiteľstvo s takýmto programom sa vonkoncom nedá považovať za OZ zvolané na žiadosť troch poslancov! Požiadali sme o zaradenie jedného nášho bodu na začiatok programu najmä z dôvodu účasti štátneho úradníka na OZ. Pri hlasovaní sme nechápali, že to poslanci odmietli, ale neskôr sme pochopili aké informácie naťahovať čas k tomuto bodu mali pred rokovaním OZ. Dočkali sme sa dokonca prvého poslaneckého návrhu od poslankyne Dušany Cibuľovej pred týmto bodom a znel: „Keďže je to závažný bod navrhujem desať minútovú prestávku.“ Gratulujeme jej, ale to bolo všetko, čo k tomuto bodu navrhla.

Pri plnení uznesení som opäť upozornil na skoro dva roky nesplnené uznesenie zverejňovať  zvukový záznam zo zastupiteľstva na oficiálnej stránke obce. Upozornil som na nesplnené uznesenie o propagácii IBV Medzi záhradami: dva mesiace rozbitá reklamná tabuľka pri ceste, žiadna info na stránke o cenách a postupe vysporiadania stavebného pozemku. Opäť bez odozvy, pritom zo zákona je úlohou hlavného kontrolóra kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Aspoň ceduľu vraj opravil. Podľa týždenníka My Liptovské Noviny je vraj polovica ceduľe neprehliadnuteľná. V tomto článku starosta „potešil“ záujemcov vetou, že  vysporiadanie pozemkov je komplikované. Zjednodušenie vysporiadania pozemkov sme niekoľko krát navrhli, ale starosta ich vždy odmietol.

Ani program z dielne starostu nebol dobrý a starosta sa hneď pustil do jeho úpravy, čo mu neumožňuje zákon ani rokovací poriadok. Zmien z jeho dielne bolo nakoniec neúrekom: návrh VZN netreba schváliť, schváliť zmluvu o poskytnutí peňazí na kostol netreba, správa hlavného kontrolóra o kontrole za rok 2016 aj schválenie projektu na likvidáciu odpadu pre obce s rómsku komunitou išlo do Rôzneho.

V upravenom bode o poskytnutí prostriedkov na projekt: „Oprava krovu a výmena strešnej krytiny na veži kostola“ sme žiadny projekt nevideli a nebola predložená ani právna analýza, či takáto investícia do cudzieho majetku neodporuje zákonu o rozpočtových pravidlách samosprávy. Argument, že sa tu jedná o tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt neobstojí z dvoch dôvodov: podľa nás tento predpis hovorí o podpore „nehmotných“ aktivít a hlavne nie je možné použiť, jeden predpis a ignorovať iný. Nenašli sme ani informáciu o podobnej investícii obce do cudzieho majetku a pritom je kostol v skoro každej obci. Okrem tohto zákona obecný zákon priamo prikazuje obci starať sa a zveľaďovať obecný majetok. To sú aj budovy ZŠ, MŠ, či dom služieb, ale takúto okamžitú a samozrejmú podporu ako na kostol by ste hľadali darmo.

V nami navrhnutom bode sme sa venovali podstate zmluvy medzi stavebníkmi na IBV a obcou. Prvý stavebník už túto zmluvu podpísal. Tak ako som už v minulosti namietal aj zmluva potvrdila, že táto mala byť podpísaná pred vydaním stavebného povolenia. Ďalej si myslíme, že:

  • Zmluva je uzavretá v zmysle obchodného zákonníka, ktorý vo svojej podstate upravuje vzťahy medzi právnickými osobami, ale nie medzi fyzickou a právnickou osobou, občanom a obcou.
  • Zmluva je jednostranne nevymožiteľná a nevýhodná. Dokonca umožňuje obci za prijatú platbu (v tomto prípade cez 12tis Eur) neposkytnúť stavebníkovi nič, žiadnu službu. Nie je časovo obmedzené termínom, kedy najneskôr bude táto služba stavebníkovi poskytnutá.
  • Stavebník svojim podpisom vlastne potvrdzuje to, že svoj rodinný dom neskolauduje skôr ako bude na IBV podľa rovnakej zmluvy zaplatená platba od 80% stavebníkov. Čo je viac ako 700tis Eur. Pre kolaudáciu rodinného domu totiž nestačí účelová, ale prístupová cesta so svojimi štandardmi.

Tu sa mi veľmi páčila informácia od starostu, že on nesie plnú zodpovednosť za zmluvu, čo je pravda, len realita ukazuje opak. Ani nezákonné vysielanie obce neschválilo obecné zastupiteľstvo (pokuta 1660Eur), ani stráženie bicyklov v ATC (mimosúdne vyrovnanie 8.000Eur), ale všetko sme zaplatili všetci z obecných peňazí.

V bode o informáciách, ktoré zazneli na zhromaždení občanov obce sme predložili návrh poveriť  obecný úrad prípravou nájomnej zmluvy na pozemky pod rómskou osadou v Pribylina, ktoré sú súčasťou územného planú obce, s vlastníkom pozemkov PSBU obce Pribylina. S odporúčaním nájomnú zmluvu uzavrieť za cenu  nájomného ako na  IBV Medzi záhradami, alikvotne prepočítaného na dĺžku najmú,  minimálne však na obdobie 10 rokov. Toto neprešlo.

V diskusii, ktorú odporúčam pozrieť celú aj keď má asi 2hodiny zazneli závažné informácie. Prešlo naše uznesenie o organizovaní petície za rekonštrukciu budovy Jednota prostredníctvom obecného úradu. Zaujímavá bola informácia, ktorú som už tiež v minulosti počul, že ak si chcú pod brehom kúpiť a používať kuka nádobu, tak môžu, ale musia si ju na vysypanie vynášať hore na dedinu.

Komentár k videu pripravil Martin Jurčo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud