Predvolebné ovplyvňovanie 26.11.2006

Archív miestneho televízneho vysielania, Cestovný ruch, IBV v Pribyline, Program rozvoja, Rómovia, Šport

Ing. Milan Kohút v predvolebnom ovplyvňovaní voličov hodnotí problematický stav v obci Pribylina. Z pozície skúseného poslanca (poslanec OZ od roku 1998) hovorí, čo a kým spôsobom bude ako starosta zodpovedne riešiť.

Za pár mesiacov to bude už 11 rokov, čo zodpovedá za stav v obci Pribylina.

Okrem toho je v období po roku 1989 so svojimi 19 rokmi rekordérom vo verejnej zodpovednej funkcii či už ako poslanec alebo starosta obce.

Video:

Prepis:

Moderátor: „Záujem prihovoriť sa voličom prostredníctvom miestneho televízneho vysielania prejavili všetci traja kandidáti na funkciu starostu obce. Ešte pripomeniem, že všetky nasledujúce príhovory uvádzame v neskrátenej podobe. Nie sú nejakým spôsobom upravované. Ich poradie je dane časovou postupnosťou nahrávania“

Ing. Milan Kohút: „Príjemné sledovanie dedinského vysielania vážení občania. Uplynuli štyri roky, a za pár dní tu máme komunálne voľby. Komunálne voľby, v ktorých si zvolíme svojich zástupcov do obecného zastupiteľstva na funkciu starostu obce a poslancov. Zástupcov, ktorý podľa Vášho rozhodnutia, budú mať dôveru zastupovať vás a vaše záujmy počas najbližšieho štvorročného obdobia. Tento tematický blok dedinského vysielania je venovaný prezentácii kandidátov. Ako iste viete prihováram sa Vám ako kandidát na funkciu starostu obce. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Predchádzali mu rozhovory s ľuďmi, ktorých si veľmi vážim a ktorý našu obec veľa urobili a robia. Uvedomujem si, že je to veľmi zodpovedná práca.

Na funkciu starostu obce kandidujeme traja uchádzači. Bezpochyby každý z nás má svoje prednosti aj negatíva, a je naozaj len a len na vašej voľbe komu prejavíte dôveru v komun. voľbách, ktorý z nás získa vašu dôveru. Mnohí z Vás ma poznáte ako poslanca v obec. zastupiteľstve, kde pôsobím ôsmy rok. Za ten čas som získal predstavu o činnosti obec. úradu, jeho členení, fungovaní, o tom na čo rozpočet obce postačuje, čo všetko je možné zrealizovať. Rozpočet obce je veľmi obmedzený a pri finančnom zabezpečení chodu obce kedy čoraz viac kompetencií prechádza zo štátnej správy na Krajské úrady na samosprávy čiže mestá a obce. Nie je možné zo samotného rozpočtu pri súčasnom príjme obce zrealizovať finančne veľmi náročné projekty. A nie na všetko si môžeme zobrať úver. Povedal by som, že bude veľmi záležať na šikovnosti starostu a pracovníkov obec. úradu ako rýchlo a včas dokážu získať informácie o podmienkach získať finančné prostriedky z fondov, vládnych a mimovládnych organizácií, nadácií, fin. prostriedky z grantov, štátne dotácie a iných subjektov. Bude záležať na tom ako kvalitne a včas pracovníci obec. úradu dokážu spracovať a obhájiť projekty, tak aby sa tieto finančné prostriedky získali. Samozrejme obec musí mať na tieto aktivity vytvorenú finančnú rezervu. Nie na všetky projekty dostane stopercentný balík finan. prostriedkov. Nuž ale aby som nehovoril len v teoretickej rovine aspoň v širších okruhoch odprezentujem vám moje predstavy po jednotlivých oblastiach:

 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA:

Je nutné pokračovať vo výstavbe nájomných bytov, náj. domov, podpora individuálnej bytovej výstavby. Prestavba priestorov na byt. jednotky: nová požiarna zbrojnica, podkrovie kult. domu a iné. Je neprijateľné keď mladí ľudia z obce odchádzajú len preto, že jedným z dôvodov je ich bytová otázka. Musíme si uvedomiť, že následkom nie je len znižujúci sa počet mladých ľudí alebo to že priemerný vek obyvateľov obce stúpa, ale aj to, že príjmy obce vo forme podielových daní sú priamo úmerné a závislé od počtu obyvateľov. Že prevádzka materskej školy a zákl. školy je závislá na počte žiakov, ktorí ju navštevujú. A čím viac mladých ľudí bude z obce odchádzať, tým menej žiakov bude navštevovať tieto zariadenia, a tým to bude pre obec finančne náročnejšie. Z toho vyplýva, že je prvoradé vytvoriť také bytové podmienky pre mladých ľudí, aby toto nebol dôvod ich odchodu z obce, ba práve naopak, aby mladí ľudia, ale aj staršia generácia z iných obcí a miest prišli bývať do našej obce.

 RÓMSKA OSADA:

Veľmi akútna téma. Táto oblasť sa veľmi zanedbáva. Je potrebné v tejto oblasti čo najskôr pracovať, aby nebolo neskoro. Aby problém neprerástol do neriešiteľného problému. Je nutné s týmito občanmi zlepšiť komunikáciu. Komunikáciu vo vzťahu obec. úrad – rómska osada. Vysvetliť týmto obyvateľom našej obce, že nemôžu stáť bokom, že musia sa podieľať aj sami na zlepšení svojich životných podmienok. Že si musia zvoliť alebo vybrať svojich radov zástupcov, ktorí budú obhajovať ich záujmy a potreby, je potrebné s nimi komunikovať aj z dôvodu riešenia ich bývania. Veľmi akútny problém je výstavba rómskej osady. Je tak akútny, že už nemôžeme tento problém viac neriešiť a tlačiť ho pred sebou bez povšimnutia.

Myslím si, že výstavbou rómskej osady a po vzájomnej dohode všetkých troch strán by sa zamedzilo ďalšej nelegálnej výstavbe pod brehom. A len týmto spôsobom by sme v tejto oblasti našej obce zabezpečili poriadok.

 

INFRAŠTRUKTÚRA:

Je spracovaný projekt rekonštrukcie námestia a výstavby zelených oddychových zón v obci. Tomuto projektu je potrebné venovať veľkú pozornosť, už aj preto, že ide o finančne veľmi náročný projekt. Je potrebné ho detailne dopracovať a až potom pristúpiť k jeho realizácii. Okrem tohto projektu je potrebné skvalitniť miestne komunikácie, odkanalizovať ich, dobudovať pešníky, park. plochy, výsadba izolačnej zelene pri čističke odpad. vôd a iné. Veľmi výraznejším spôsobom je potrebné pristupovať k údržbe miestnych komunikácií. Musíme pristupovať zodpovednejšie aj k časti Podbanské. Nemôžeme túto časť prehliadať, a to nielen, čo sa týka komunikácií, už z preto, že z tejto oblasti plynú do obec. pokladne nezanedbateľné prostriedky.

 

SOCIÁLNA OBLASŤ:

V tejto oblasti je nepriaznivá situácia. Do obec. rozpočtu na sociálnu oblasť sa nedostane dostatočný objem fin. prostriedkov, dostatočný na to by sme dokázali v plnom rozsahu uspokojiť potreby, ktoré sú požadované. V obci máme ľudí, ktorí potrebujú občasnú alebo celodennú starostlivosť. Opatrovateľská služba, ktorá je potrebná sa vzhľadom na pridelené fin. prostriedky nemôže poskytovať v potrebnom rozsahu. V tejto oblasti je nutné aktívnejšie pôsobiť. Je potrebné osloviť vládne a mimovládne organizácie o fin. podporu na dobudovanie centra pre prestarlých občanov, kde by potrebnú pomoc dostali. Je potrebné do tejto činnosti zapojiť občanov prostredníctvom motiv. prác a tak odťažiť obec. rozpočet a uspokojiť väčší počet občanov odkázaných na pomoc druhých.

 

ROZVOJ TURISTICKÉHO RUCHU:

Je potrebné dopracovať internetovú stránku. Neustále ju aktualizovať. Veľa ľudí v dnešnej dobe plánuje cesty, objednáva pobyty, získava informácie o danej oblasti a mnohokrát na základe informácií ktoré zistí prostredníctvom internet. stránok si vyberie danú lokalitu na rekreáciu alebo strávenie dovolenky. Je potrebné osadiť informačné stojany, ktoré by informovali návštevníka už pred vstupom do obce o ponúkaných službách, možnostiach ubytovania a spríjemnenia si voľných chvíľ. V blízkosti obce – lokalita parkovisko pri liptov. dedine je potrebné za účasti zainteresovaných strán považovať o možnosti vybudovať zariadenie stravovacieho typu – Slovenská kuchyňa. Osadiť kvalitné inform. smerové tabule v blízkosti autokempingu v Račk. doline. Rozšíriť služby akcie autokempingu. Užšie spolupracovať s občanmi, ktorí podnikajú v danej oblasti ako i s Múzeom Lipt. dediny.

 

ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT:

V úzkej spolupráci a za koordinácie obec. úradu poskytovať informácie občanom o možnostiach získania fin. prostriedkov alebo materiálnej pomoci pre tých, ktorí uvažujú založiť si živnosť a podnikať. Upraviť budovy vo vlastníctve obce pre potreby podnikat. aktivít ako stará požiarna zbrojnica, autobusová garáž, starý kult. dom, starý obec. úrad, pivničné priestory nového kult. domu za účelom ich prenájmu prípadne založenia prevádzok podnikateľmi prípadne obec. úradom. Ponúkané priestory a aktivity zapracovať do ponuky na internet. stránke. Pre rozvoj podnik. aktivít zapojiť podnik. subjekty nachádzajúce sa v kat. území našej obce.

 

ROZVOJ ŠPORTU A KULTÚRY:

Dobudovať, sprevádzkovať a udržiavať ihriská a kurty Pod Brehom, za pož. zbrojnicou, za zákl. školou. V spolupráci s oddielmi, obec. športovým klubom a klubom Pribyl. turistov a lyžiarov zapájať do šport. aktivít väčší počet obyvateľov našej obce predovšetkým mladšiu generáciu. Som veľmi rád, že v našej obci vzniklo ochotn. divadlo, že títo ľudia neľutujú obetovať svoj voľný čas a osobné voľno pre spríjemnenie chvíľ ostatným obyvateľom obce. Túto činnosť je potrebné podporiť či už materiálne alebo finančne. Tu je potrebné zdôrazniť, že tak športovci ako aj divadelníci nereprezentuje len seba, ale predovšetkým našu obec.

ŠKOLSTVO:

V tejto oblasti začíname mať čoraz väčšie problémy s počtom detí. V plnej miere sa nám v tejto oblasti prejavuje skutočnosť, že nám veľa mladých ľudí z obce odchádza, a to najmä z dôvodu riešenia si svojej byt. otázky ako som to už vyššie spomínal. Alebo je to nedostatkom prac. príležitostí v obci a najbližšom okolí. Toto sú hlavné príčiny prečo mladí ľudia z našej obce odchádzajú, čo má za následok klesajúci počet detí ktoré navštevujú zákl. školu s materskou školou. Veľký vplyv má aj skutočnosť, že čoraz viac detí nám navštevuje základnú školu Lipt. Petre a v Lipt. Hrádku, toto môžeme sčasti pripísať neriešeniu rómskej problematiky.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Prostredníctvom káblovej televízie, dedinského vysielania, dedinského rozhlasu, oznamov, ale aj zvýšenou kontrolnou činnosťou pracovníkov obec. úradu snažiť sa pôsobiť na občanov, aby dodržiavali všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s odpadmi: zber biol. odpadu a jeho likvidácia, zber a triedenie komun. odpadu, likvidácia stav. odpadu a iné. Aby sa nevytvárali divoké skládky, ktorých likvidácia nás stojí nemalé fin. prostriedky. Aby zodpovednejšie pristupovali k ochrane živ. prostredia nielen kvôli sebe, ale aj kvôli generáciám, ktoré prídu po nás. Tu je nutné podotknúť, že aj zo strany pracovníkov obec. úradu zodpovedných za zber a likvidáciu musí byť zodpovednejší prístup.

Čo dodať na záver? Chcel by som vás všetkých pozvať druhého decembra k voľbám. Prajem vám príjemné sledovanie dedinského vysielania. Pekný večer.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud