Harmonogram OZ na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám určuje, že obce sú povinné zverejniť termíny zasadnutí OZ. 

Na prvom zasadnutí OZ v decembri 2014 sme viackrát navrhovali do programu: Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015. Starosta vtedy vystupoval proti tomuto bodu. Harmonogram bol schválený a zverejnený až po OZ  23.4.2015. Povinnosť zo zákona sme navrhli aj na decembrovom OZ 2015 a harmonogram bol uznesením schválený.

Termíny OZ na rok 2016 sú piatky:

26.2.2016, 22.4.2016, 24.6.2016, 26.8.2016, 28.10.2016 a 9.12.2012

Povinné osoby
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
Povinné zverejňovanie informácií
(2) Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť
a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
b) zápisnice z verejných schôdzí,
c) texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
d) texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,
e) údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
f) výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.
(8) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami7) a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud